Zarejestruj
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Koszt dostawy od: 0,00 PLN
Produkt chwilowo niedostępny

Acard 150 mg 30 tabletek


Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.
Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Lek ACARD stosuje się:
  • w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
  • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
  • w niestabilnej chorobie wieńcowej;
  • w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
  • po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;
  • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
  • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
  • w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
  • w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD.

Lek ACARD dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.
Stosować doustnie.
Zwykle zaleca się następujące dawkowanie - 1 tabletka (150 mg) na dobę.
Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.
Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca - jednorazowo 2 tabletki dojelitowe (300 mg).
Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ACARD
W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.
Pierwszymi objawami zatrucia są: szumy uszne, przyspieszenie oddechu, gorączka, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne.
W cięższych przypadkach mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku ACARD
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.
Jak każdy lek ACARD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.
Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:
często (u 1 do 10 na 100 osób):
- objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha;
rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób)
- stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy;
- przemijające zaburzenia czynności wątroby;
rzadko lub bardzo rzadko:
- poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i/lub niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość);
bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);
- zaburzenia czynności nerek;
- zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

Ponadto występowały:
- zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);
- reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego (w tym astma);
- zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;
- krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku ACARD po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Kiedy nie stosować leku ACARD:
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku;
jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy;
jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą, lub sercem (ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca);
jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);
jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży);
jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek ACARD?

Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem leku ACARD poradzić się lekarza:
jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające – patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku ACARD”;
jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;
jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;
jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.

Nie należy stosować leku ACARD przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (również przed niewielkimi zabiegami, np. usunięciem zęba).

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Nie stosować jednocześnie leku ACARD:
z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
z ibuprofenem.

Można stosować lek ACARD po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi poniżej:
lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;
lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);
lekami przeciwcukrzycowymi - doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną;
lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna);
lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna);
lekami moczopędnymi (np. furosemid);
glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo;
lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl);
kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy);
metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;
digoksyną (lek nasercowy).

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołanych przez kwas acetylosalicylowy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek ACARD można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.
Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ACARD nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Szukaj