Zarejestruj
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Koszt dostawy od: 0,00 PLN
Produkt chwilowo niedostępny

REGENERUM Serum regeneracyjne do paznokci 5 ml


Regenerum serum do paznokci

Działanie:

5 najczęstszych problemów paznokci:
 • kruchość
 • łamliwość
 • rozdwajanie
 • przebarwienia
 • suche skórki

Przyczyna:
 • niedobór witamin
 • kontakt z wodą i środkami chemicznymi
 • stosowanie kolorowych lakierów

Roz­wią­za­nie: Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek. Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!
 • wzmac­nia
 • uela­stycz­nia
 • zapo­biega rozdwajaniu
 • roz­ja­śnia przebarwienia
 • zmięk­cza skórki
  Rege­ne­rum – pełna rege­ne­ra­cja paznokci

Skład:

Rege­ne­rum to połą­cze­nie sku­tecz­no­ści z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią. Wła­śnie dla­tego w jego skład wcho­dzą wyłącz­nie natu­ralne olejki oraz znane ze swo­ich wła­ści­wo­ści wzmac­nia­ją­cych wita­miny A i E.

Łączenie olej­ków oraz wita­min A i E to sku­teczna metoda sprawdzona i sto­so­wana rów­nież w domo­wej pie­lę­gna­cji paznokci. Siła jej dzia­ła­nia tkwi przede wszyst­kim w nawil­ża­ją­cej i rege­ne­ru­ją­cej mocy olej­ków oraz wzmac­nia­ją­cym i ochron­nym dzia­ła­niu witamin.

Dla­czego?


Czę­ste mocze­nie i osu­sza­nie paznokci osła­bia ich struk­turę spra­wia­jąc, że stają deli­katne i łamliwe. Bogate w kwasy tłusz­czowe olejki dzia­łają nawil­ża­jąco, dzięki czemu zatrzy­mują wodę w paznok­ciach chro­niąc je przed wysu­sze­niem (i wchła­nia­niem wody), a tym samym zmniej­szają ich kru­chość.

Wita­miny A i E to z kolei zestaw nie­zbędny do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia naskórka oraz jego wytwo­rów, czyli paznokci. Wspo­ma­gają ich odbu­dowę oraz chro­nią przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych.

Wita­mina A

Warun­kuje pra­wi­dłowy wzrost, roz­wój oraz funk­cjo­no­wa­nie komó­rek naskórka. Jej nie­do­bór powo­duje m.in. kru­chość i łamli­wość paznokci.

Wita­mina E

Odży­wia naskó­rek i jego wytwory (włosy, skóra, paznok­cie). Ma dzia­ła­nie wygła­dza­jące, zmięk­cza­jące i uela­stycz­nia­jące. Jest natu­ral­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem – chroni orga­nizm przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Dodat­kowo zmniej­sza wraż­li­wość skóry na pro­mie­nio­wa­nie UV oraz hamuje pro­cesy foto­sta­rze­nia.

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (ok. 85%) posiada dosko­nałe wła­ści­wo­ści odżyw­cze, zmięk­cza­jące i nawil­ża­jące. Jego lekka kon­sy­sten­cja spra­wia, że łatwo się wchła­nia, sku­tecz­nie rege­ne­ru­jąc płytkę paznok­cia oraz zapo­bie­ga­jąc jej wysuszeniu.

Dodat­kowo ma dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne, dzięki czemu chroni paznok­cie przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Jego wyjąt­kową cechą jest m.in. natu­ralny współ­czyn­nik ochrony sło­necz­nej na pozio­mie 3–4.

Wysoka zawar­tość kwa­sów tłusz­czo­wych spra­wia, że ma dosko­nałe wła­ści­wo­ści uela­stycz­nia­jące. Wygła­dza skórę oraz zapo­biega tran­se­pi­der­mal­nej utra­cie wody. Ma inten­sywne dzia­ła­nie odży­wia­jące i napraw­cze. Jego sto­so­wa­nie spra­wia, że paznok­cie odzy­skują swój natu­ralny i zdrowy wygląd, stają się mocne i bar­dziej błyszczące.

Ma silne wła­ści­wo­ści emo­lien­cyjne, dzięki czemu dosko­nale popra­wia ela­stycz­ność paznokci. Wspo­maga rege­ne­ra­cję oraz dogłęb­nie nawilża, chro­niąc przed utratą wody. Dodat­kowo zmięk­cza ota­cza­jące skórki i zapo­biega powsta­wa­niu tak zwa­nych „zadziorków”.

Ole­jek cytry­nowy ma silne dzia­ła­nie odży­wia­jące, dzięki czemu dosko­nale wzmac­nia i popra­wia kon­dy­cję paznokci. Znana z wła­ści­wo­ści wybie­la­ją­cych cytryna wpływa rów­nież na roz­ja­śnie­nie płytki paznok­cia oraz pomaga przy­wró­cić im natu­ralny i zdrowy kolor.

Sposób użycia:

Nowoczesne opakowanie

Aby pie­lę­gna­cja paznokci, była nie tylko sku­teczna, ale rów­nież pro­sta i wygodna, serum zamknięte zostało w nie­zwy­kle prak­tyczną tubę zakoń­czoną pędzelkiem.

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci w tubce z pędzel­kiem to:
 • pre­cy­zyjne roz­pro­wa­dze­nie pre­pa­ratu zarówno na paznok­ciach, jak i ota­cza­ją­cym naskórku
 • lep­sza pene­tra­cja skład­ni­ków aktywnych
 • masaż macie­rzy paznokcia
 • wygodne sto­so­wa­nie
 • brak koniecz­no­ści ponow­nego nabie­ra­nia preparatu
 • pro­ste dozowanie
 • higiena
 • nie­wielki, poręczny rozmiar
 • łatwe prze­cho­wy­wa­nie

Klienci, którzy kupili: REGENERUM Serum regeneracyjne do paznokci 5 ml, kupili również:

Szukaj