Zarejestruj
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Koszt dostawy od: 0,00 PLN

REGENERUM Regenerum serum do włosów 125ml


Regenerum serum do włosów

Działanie:

Znisz­czone włosy są z reguły suche i matowe, ciężko je uło­żyć i mają ten­den­cję do elek­try­zo­wa­nia. Suchość wło­sów jest czę­sto wyni­kiem uwa­run­ko­wań gene­tycz­nych, czyn­ni­ków zewnętrznych(słońce, wiatr, mróz), czy nie­wła­ści­wej pie­lę­gna­cji (mycie w gorą­cej wodzie, szar­pa­nie, pocie­ra­nie, susze­nie, prostowanie). Z bie­giem czasu włosy stają się bar­dziej osła­bione, powstają ubytki w skład­ni­kach budul­co­wych włosa. W efek­cie włosy stają się matowe i szorst­kie, tracą połysk i sprę­ży­stość.

Jak działa rege­ne­ra­cyjne serum do wło­sów Regenerum?

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do wło­sów spra­wia, że włosy są znów mięk­kie, gład­kie, błysz­czące i zdrowe na całej dłu­go­ści. Rege­ne­rum wzmac­nia i rege­ne­ruje znisz­czone włosy, napra­wia­jąc uszko­dze­nia powstałe na sku­tek dzia­ła­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych oraz zabie­gów ter­micz­nych (np. susze­nie, pro­sto­wa­nie), che­micz­nych (np. trwała kolo­ry­za­cja) i mecha­nicz­nych (np. wią­za­nie wło­sów).
  • inten­syw­nie wzmac­nia i rege­ne­ruje włosy
  • uła­twia roz­cze­sy­wa­nie oraz ukła­da­nie włosów
  • zapo­biega pusze­niu się włosów
  • nadaje wło­som blask, gład­kość i zdrowy wygląd
  • nawilża i odży­wia skórę głowy


Sposób użycia:

Może być sto­so­wane jako okre­sowa kura­cja lub przez cały rok. Serum należy nakła­dać na umyte, wil­gotne włosy. Następ­nie dokład­nie wma­so­wać we włosy od nasady, aż po same końce. Po około 5–10 minu­tach dokład­nie spłukać.

Sto­so­wać dwa razy w tygo­dniu lub czę­ściej, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Skład:

Obecny w skła­dzie wie­lo­funk­cyjny skład­nik roślinny otrzy­my­wany na dro­dze selek­tyw­nej hydro­lizy pro­tein pozy­ska­nych z nasion drzewa karob zmniej­sza łamli­wość wło­sów, a także popra­wia ich spój­ność, ela­stycz­ność i odpor­ność na szko­dliwe czyn­niki zewnętrzne.

Eks­trakt z kieł­ków soi i pszeniczy

Działa odżyw­czo na włosy, pobu­dza­jąc aktyw­ność komó­rek wystę­pu­ją­cych w skó­rze, co wpływa na wydłu­że­nie fazy wzro­stu wło­sów i przy­czy­nia się do ogra­ni­cze­nia ich wypadania.

Pan­te­nol (pro­wi­ta­mina B5) i olej rycynowy

Dogłęb­nie odży­wiają i wzmac­niają włókna wło­sowe oraz zmniej­szają ich skłon­ność do rozdwajania.

Dodat­kowo serum neu­tra­li­zuje ładu­nek elek­tro­sta­tyczny włosa, dzięki czemu niwe­luje efekt „pusze­nia”, uła­twia­jąc pie­lę­gna­cję i ukła­da­nie, a dzięki sys­te­mowi stop­nio­wego uwal­nia­nia sub­stan­cji aktyw­nej, pre­pa­rat zapew­nia dłu­go­trwałą pie­lę­gna­cję włó­kien kera­ty­no­wych wło­sów od korze­nia po samą końcówkę.

Klienci, którzy kupili: REGENERUM Regenerum serum do włosów 125ml, kupili również:

Szukaj